Kontrola PIP. Jak się do niej przygotować?

hand-982063_1280

Kontrola, Kontrola…

Twoja firma dobrze prosperuje, zatrudniasz pracowników, możesz spodziewać się kontroli z różnego typu instytucji czy urzędów. Przyjdą do Ciebie nie z sympatii, ale po prostu ich zadaniem jest sprawdzić, czy wszystko w Twojej firmie działa zgodnie z przepisami prawa. Na pewno wszystko funkcjonuje bez zarzutu, ale pamiętaj, że do kontroli dobrze jest się przygotować. To może zaoszczędzić wiele stresu i czasu.

Przestrzeganie przepisów prawa pracy kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy zwracają uwagę na przestrzeganie zasad BHP, wynagrodzeń, czasu pracy czy urlopów. Kontrolerzy mogą przyjść do każdego przedsiębiorcy, instytucji, czy urzędu.

Inspektorzy PIP na mocy pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli lub na podstawie okazanej legitymacji w uzasadnionych przypadkach mogą przystąpić do kontroli niezwłocznie.

Co podlega kontroli?

Jak już wspomnieliśmy, inspektorzy PIP mogą kontrolować niemalże wszystkie aspekty działalności firmy związane z pracownikami. Ważne będą terminowe przekazywanie wynagrodzenia za pracę, naliczanie nadgodzin, a tym samym poprawne rozliczanie czasu pracy. Skontrolują akta osobowe pracowników, a w nich badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP.

Oczywiście przedmiot kontroli w dużej mierze jest spowodowany jej przyczyną. Jeśli przyczyną wizyty kontrolerów jest skarga pracownika, to inspektorzy skupia się na danym temacie. Taki typ kontroli nazywamy doraźnym. Oprócz tego kontrolerzy działają systemowo.

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy inspektorzy szczególnie będą kontrolować prawidłowość zawierania umów cywilnoprawnych oraz zagadnienia nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Ważnym elementem będzie kontrola czasu pracy w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego.  

Różne branże mogą spodziewać się kontroli ukierunkowanych na ochronę zdrowia osób oraz na przestrzeganie prawa pracy, w tym w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególnie mocno będą badane przyczyny wypadków. W tym zakresie poza kontrolą inspektorzy będą szkolili pracodawców.

Gdzie odbędzie się kontrola?

O tym decyduje sam inspektor przeprowadzający kontrolę, przedsiębiorca nie może ograniczyć miejsc kontroli. Należy pamiętać, że jeśli firma pracuje w systemie zmianowym, to kontroli można spodziewać się nawet w nocy.

Kontrole PIP nie podlegają ograniczeniom czasowym, mogą odbywać się w tracie kontroli innych instytucji i co ważne mogą się powtarzać kilkukrotnie w trakcie jednego roku.

Jakie obowiązki ciążą na kontrolowanym?

Przedsiębiorca ma obowiązek okazać inspektorowi wszelką pomoc. Przede wszystkim powinien umożliwić kontrolującemu swobodne poruszanie się po firmie. Musi również udzielać informacji w temacie kontrolowanych zagadnień (zarówno w formie ustnej, jaki pisemnej), jak również umożliwić pracownikom rozmowę z inspektorami. Pracodawca udostępnia kontrolerom miejsce do analizy dokumentacji oraz prowadzi książkę kontroli oraz pokazuje protokoły poprzednich kontroli i wskazuje, w jaki sposób wypełnił zalecenia.

Co po kontroli?

Najlepiej byłoby, gdyby inspektorzy nie stwierdzili nieprawidłowości. Wtedy z kontroli sporządzana jest notatka urzędowa. Jeśli kontrolujący ma uwagi, przekazuje pracodawcy protokół pokontrolny, w którym zawarty jest opis naruszeń, treść decyzji ustnych i poleceń wraz z informacją o terminach realizacji oraz sprawozdanie z udzielonych porad.

Pracodawca ma prawo do zapoznania się z protokołem przed jego podpisaniem a brak akceptacji kontrolowanego nie jest przeszkodą w zastosowaniu sankcji prawnych. Inspektor wydaje decyzje w formie ustnej lub pisemnej nakazującą zmiany w niewłaściwie funkcjonujących obszarach. W sytuacji stwierdzenia poważnego łamania przepisów inspektor wnosi powództwo do Sądu Pracy o ukaranie osób odpowiedzialnych. Przedsiębiorca może również otrzymać mandat.

W ciągu 7 dni pracodawca może na piśmie odwołać się od decyzji i zaleceń inspektora, który musi zbadać zastrzeżenia i w przypadku ich zasadności zmienić lub uzupełnić protokół. Jeśli decyzja zostanie niezmieniona kontrolowanemu pozostają odwołania do wyższych instancji oraz sądów.

Powiązane wpisy

dodaj komentarz