Umowa i zwolnienie pracownika

checklist-1266989_1280(1)

Umowa

Najważniejszym obowiązkiem pracodawcy jest podpisanie umowy z pracownikiem. Zobowiązuje się on wykonywania określonej pracy we wskazanym czasie i miejscu na rzecz pracodawcy, a pracodawca ma obowiązek wynagradzania pracownika za nią.

W zależności od potrzeb, możliwości firmy i jej specyfiki pracodawca może podpisać z pracownikiem jedną z następujących umów:

Umowy o pracę:

  • na czas określony,

  • na czas nieokreślony,

  • na okres próbny.

Umowy cywilnoprawne:

  •  umowa zlecenie,

  • umowa o dzieło.

Należy pamiętać, że pracodawca nie może zastąpić umowy o pracę umową cywilnoprawną.

Najnowsze przepisy wprowadzają nowe zasady zatrudniania w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Po pierwsze można zawrzeć trzy takie umowy na maksymalnie 33 miesiące. Poza nielicznymi wyjątkami kolejna musi być umową na czas nieokreślony.

Zmieniły się również zasady wypowiedzenia umowy o pracę. Będzie ono zależne od określonego w umowie terminie. I tak umowę zawartą na mniej niż pół roku można wypowiedzieć z dwutygodniowym wypowiedzeniem, w przypadku umów dłuższych będzie to miesiąc. Umowę zawartą na ponad trzy lata należy wypowiedzieć z zachowaniem trzymiesięcznego okresu.

Ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy do końca wypowiedzenia. W tym okresie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.  
Warunki zatrudnienia

Po podpisaniu umowy pracodawca jest zobligowany poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia, tj. o czasie pracy, częstotliwości  wypłaty wynagrodzenia, wymiarze urlopu oraz o długości okresu wypowiedzenia.

Pracodawca zapoznaje pracownika z obowiązujących w firmie regulaminach, w tym określić zakres informacji, które są objęte tajemnicą.

Zwolnienie pracownika

Często zdarza się, ze z różnych powodów musimy czy chcemy rozwiązać stosunek pracy. W Kodeksie pracy wymienia się następujące formy:  

1. porozumienie stron,
2. wypowiedzenie,
3. rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Naturalnie umowa wygasa z upływem czasu, na który była zawarta lub z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Pracodawca musi pamiętać o rozliczeniu się z pracownikiem z powierzonego mienia rzeczowego. Niezwłocznie jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy, w którym zawarte są dane dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, stanowisk.    

Następnie pracodawca wyrejestrowuje zwalnianego pracownika z ZUS-u w terminie 7 dni od daty ustania stosunku pracy.  

 

Powiązane wpisy

dodaj komentarz